Kontakt z kancelarią

Kancelaria Notarialna

Marta Przybyłowska - Notariusz

ul. Gdyńska 30, 83-330 Żukowo

tel: 58 350 88 94 lub 58 350 88 95

kom. 608 068 872

e-mail: notariusz@przybylowska.com.pl

Godziny otwarcia kancelari

Poniedziałek - Piątek: godz. 9:00 - 17:00

Inne godziny możliwe po wcześniejszym ustaleniu.

Dokumenty

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Tym samym do każdej czynności notarialnej niezbędne jest posiadanie aktualnego dowodu osobistego lub paszportu.  Dla osób prawnych dodatkowo niezbędny jest numer KRS.

 

Poniżej znajduje się lista podstawowych dokumentów potrzebnych do sporządzenia umowy, przy czym w niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba przedstawienia dodatkowych, niewymienionych niżej dokumentów, o czym poinformuje notariusz w trakcie rozmowy, która jest niezbędna przed dokonaniem aktu notarialnego. Takim dokumentem może być np. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, które jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, zachowku, nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

 

DZIAŁKA BUDOWLANA – DZIAŁKA ROLNA do 0,30 ha - NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA LUB NIEZABUDOWANA

 • dokument wskazujący podstawę nabycia (np. akt notarialny),
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji,
 • zaświadczenie w sprawie uproszczonego planu urządzenia lasu,
 • jeżeli występują zmiany gruntowe to dodatkowo wyciąg z wykazu zmian gruntowych.

W przypadku podziału konieczna jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wraz z mapą sytuacyjną do celów prawnych.

Do każdej umowy mogą być wymagane inne dokumenty, w celu ich ustalenia prosimy o kontakt z Kancelarią.
 

LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 • dokument wskazujący podstawę nabycia (np. akt notarialny),
 • numer księgi wieczystej.

 

LOKAL SPÓŁDZIELCZY

 • numer księgi wieczystej, w sytuacji, gdy została ona założona dla przedmiotowego lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni, stwierdzające komu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.

 

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

 • odpis skrócony aktu małżeństwa, z wyjątkiem umowy sporządzanej przed zawarciem związku małżeńskiego.

 

AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA ZASTĘPUJĄCE SĄDOWE STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
 • numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego),
 • akty urodzenia synów,
 • akty małżeństwa córek.

 

TESTAMENT

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania)
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia)

 

PEŁNOMOCNICTWO

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania)
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania)

 

Notariusz sporządza również między innymi: umowy o podział majątku, testamenty, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, protokoły przyjęcia i odrzucenia spadku, protokoły zgromadzeń wspólników spółek, przyjmuje i dokumentuje oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucyji w trybie art. 777§ 1 Kodeksu Cywilnego i inne.

Notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz  jest  osobą zaufania publicznego, a czynności przez niego dokonane mają charakter domumentu urzędowego.

Taksa notarialna


Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności, obliczane jest według wartości rynkowej transakcji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 stycznia 2013 roku, poz. 237/.

 

 

Podatki


Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych PCC (2%) zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. nr 101 poz. 649 z 2010 roku) oraz podatku od darowizny SD zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn /Dz. U. z 2016 roku, poz. 223/.

Notariusz dolicza do taksy notarialnej 23% VAT zgodnie z art. 41 ust.1 i art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2016 roku, poz. 710/.

 

 

Opłata sądowa


Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej reguluje art. 42 - 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 623/.